REGULAMIN ORGANIZACYJNY

podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

 

§1 Podstawy prawne 

Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej. 

§2
Firma / nazwa podmiotu 

Łątka i Partnerzy- Lekarze Neurochirurdzy spółka partnerska z siedzibą w Opolu przy ulicy Kołłątaja 5c/13. 

§3
Cele i zadania podmiotu leczniczego 

1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii kręgosłupa i nerwów obwodowych.
2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy: 

 • Wykonywanie procedur z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii kręgosłupa
 • Wykonywanie procedur z zakresu chirurgii nerwów obwodowych, 
 • inne zadania zlecone przez Partnerów spółki 

§4
Struktura organizacyjna zakładu leczniczego 

W skład zakładu leczniczego wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne: 

 1. Centrum Małoinwazyjnej Chirurgii Kregosłupa i Nerwów Obwodowych zlokalizowana przy ul. Kołłątaja 5c/13

§5
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
ambulatoryjne procedury w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii kręgosłupa i nerwów obwodowych.

§6
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 

Miejsce udzielania świadczeń: Kołłątaja 5c/13 45-064 Opole

§7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym: 

 1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa i nerwów obwodowych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń
 2. Świadczenia wykonywane są w trybie ambulatoryjnym 
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużonej obserwacji pacjenta
 4. Świadczenie realizowane jest na podstawie umowy spisanej pomiędzy pacjentem, a jednym z Partnerów spółki
 5. Realizacja świadczenia odbywa się w terminie dogodnym i uzgodnionym z pacjentem
 6. Spółka realizuje świadczenia w trybie komercyjnym
 7. O kolejności realizowanych świadczeń decydują partnerzy spółki

§8 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek. 

W spółce funkcjonuje pojedyncza jednostka realizująca świadczenia: Centrum Małoinwazyjnej Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych

Do zadań realizowanych przez jednostkę należą:

 • Wykonywanie procedur z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii kręgosłupa
 • Wykonywanie procedur z zakresu chirurgii nerwów obwodowych, 
 • inne zadania zlecone przez Partnerów spółki 

§9
Ochrona danych osobowych oraz przechowywanie i udostępnianie dokumentacji leczniczej. 

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń́ zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu. 
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 

§10
Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Spółka udostępnia dokumentację medyczną osobom uprawnionym nieodpłatnie.

§11
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat 

 1. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. 
 2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta. 

§12
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego. 

§13
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego 

 1. Podmiotem leczniczym kierują Partnerzy
 2. Partnerzy samodzielnie podejmują decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność 
 3. Do obowiązków i uprawnień każdego partnera należy między innymi: 
  1. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
  2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
  3.  podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego. 

§14 

Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia. 

§15 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.